REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
shop.sygnis.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego shop.sygnis.pl, którego właścicielem jest Sygnis Spółka Akcyjna.

§1 OKREŚLENIE SPRZEDAWCY

Właścicielem sklepu shop.sygnis.pl jest:
Sygnis Spółka Akcyjna
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
NIP: 9571029651
KRS: 0000393095
REGON: 220906517
Telefon: 22 668 47 57
E-mail: kontakt@sygnis.pl

§2 DEFINICJE

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] – shop.sygnis.pl.
 2. Konsument [dalej Klient] – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 3. Sprzedawca
  Sygnis Spółka Akcyjna
  ul. Żwirki i Wigury 101
  02-089 Warszawa
  NIP: 9571029651
  KRS: 0000393095
  REGON: 220906517
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także umożliwiający Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
 8. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, podanie danych osobowych oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, na którym zapisane są dane podane przez Klienta na potrzeby realizacji Umowy oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkty i dostawę.
 11. Produkt – dostępny w Sklepie towar, oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 14. Potwierdzenie Skompletowania Zamówienia – wiadomość e-mail kierowana do Klienta zawierająca informację o skompletowaniu złożonego zamówienia oraz o ostatecznej cenie za Zamówienie.
 15. Zrealizowane Zamówienie – przedmiot Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem, a Sprzedawcą.
 16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§4 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Produktów dostępnych w Sklepie oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowego z dostępem do Internetu i systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
  • włączona obsługa plików cookies;
  • aktywne konto e-mail,
  • posiadanie numeru telefonu komórkowego

§5 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar (brutto), w tym zawierają podatek VAT.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty za Zamówienie składają się:
  • wskazana w Sklepie cena za Produkt/Produkty
  • koszty dostawy Produktu/Produktów – w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi dostawy na wskazany adres,

  O całkowitej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcieskładania Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów. Prawo to nie ma jednak wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon komórkowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§7 ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta),
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych produktów.
 5. Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres pocztowy.
 7. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

§8 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  • płatność kartą za pośrednictwem systemów płatności internetowych
  • płatność przy odbiorze w Stacjonarnym Punkcie Odbioru Zamówień
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest uregulować należność w  ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

§9 WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w Stacjonarnym Punkcie Odbioru.

§10 REKLAMACJE

 1. Przed przyjęciem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie kurierskim. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i nie przyjmować paczki.
 2. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem produkt należy oddać do Sprzedającego osobiście lub wysyłając na adres podany na  dowodzie zakupu.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od jej zgłoszenia.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji produkt zostanie naprawiony albo przesłany zostanie nowy produkt albo środki zostaną zwrócone.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Klient otrzyma w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz zwrot reklamowanego produktu.
 6. W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:
  • dowód zakupu produktu;
  • ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (w przypadku reklamacji z tytułu  gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
  • szczegóły reklamacji (opis reklamowanego produktu, datę reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, dane kontaktowe, adres zwrotny oraz numer konta)
  • reklamowany produkt.
 7. Zakupiony produkt powinien posiadać:
  • dowód zakupu
  • instrukcję
  • kartę gwarancyjną (jeżeli produkt jest wyposażony w taką kartę).
 8. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
  • charakter wady – czy jest to wada istotna, wadą istotną nazywamy taką, która uniemożliwia lub znacząco utrudnia korzystanie z rzeczy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem,
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 9. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczącego wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania  lub w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem, wymagałaby nadmiernych kosztów.

§11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z uwzględnieniem następujących wyjątków :
 2. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. W celu skutecznego odstąpienia od umowy należy dostarczyć Sprzedającemu podpisany oryginał oświadczenia (w zgodzie z formularzem zawartym w załączniku numer 1) o odstąpieniu od umowy (pocztowo albo osobiście u Sprzedającego), wraz z dowodem zakupu oraz gwarancją, gdy ta została wydana podczas zakupu.
 5. W przypadku przesłania Sprzedającemu skanu odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek dostarczenia Sprzedającemu (pocztą lub osobiście) oryginału odstąpienia od umowy wraz z dowodem zakupu oraz gwarancją, gdy ta została wydana podczas zakupu.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a  Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 7. Zwracany Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była  konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała  poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu.
 8. Klient powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go  otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). Do zwracanego Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki  użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zwracany produkt powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w  celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu nie wykraczało poza  zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. Jeżeli zapakowanie Produktu w oryginalne opakowanie nie jest możliwe, należy odpowiednio zabezpieczyć Produktu w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Produkt jest zwracany.
 9. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny Produktu i poniesionych przez Klienta kosztów dostawy zwracanych Produktów zostanie dokonany w terminie czternastu (14)  dni od daty pozytywnego rozpatrzenia pisma odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Produktu do Sprzedającego – niezależnie  od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy  może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej.
 11. Sprzedający rozpatrzy pismo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w  przypadku sprzedaży
  • dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych  dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Klienta;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa odstąpienia od  umowy;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Klienta; a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • sprzedaży Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

§12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§13 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz plików cookie są dostępne na odpowiednich dokumentach na stronie Sklepu.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§14 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 3. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.
 5. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wysłał żądania usunięcia konta do końca upływu okresu wskazanego w ust. 4.
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 8. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.